Zalai Közlöny 1875 010-017sz. február.djvu

Egy gyermekben kakányférgekben

Zala ~««Mgy ügyvéd-egylet'.

egy gyermekben kakányférgekben

Kg; lett k«egyiUént tort: A. II lírakor Csab-Rendeken. Karc7Agli István frt 2. Press-burger Jakab orvos frt 12kr. Szukics Nándor orvos frt3ukr.

Mór frt 49 kr. Fesselhoffer József frt 25 kr.

Az újszülöttek zöld széklet okai

Horváth Antal ügyvéd frt 94 kr. Sami frt 28 kr. Zerko- vitz Albert 93 frt 20 kr. Méltóságos m.

A zöld széklet a betegség jele

Ha állami viszonyainkat gyökérnek nevezhetjük, melyen nemzeti életű ok fija alapsaik: agy á tanügyet a levelekkel ha-sonlíthatjuk össze, mely orgánumra nem-zeti éltünk fájának ép oly szüksége tan, mint a gyökereket képezi állami viszo-nyokra.

Sokáig kétségbevonta az emberiség a tanügy valódi fontosságát, it századaik-ban ez már elismert igazság; mert ha Washington, a szabadsághös, végrendele-tében nemzetének a tanügy felvirágoztatá-sát meghagyá, mennyivel inkább fel kell tennünk, hogy a civiliiatio záazteját. De, hogy egyes államok e. Hála a nemzetek felett orkodú gond-viselésnek, hazánk, a tanügyi reform meze-jén törekszik nyugat felvilágosult népeivel lépést tartani.

Amily örömmel üdvözöltük azonban e téren Molnár Aladár képviselő ar nyag-dij-javaslatát. Egy bálban.

Az újszülöttek zöld széklet okai

Mint a» ea«r, Eg7 ejtaaka! Pici libák — Ei afj Ülik! Éa a aaemek! Halk fohaatok, Kok karier ha Tu értik, «e Van ia Milang! Ral a fOrt. Ások aittt 1U A báibam. Látom aarint 8lép termeted ElrafadlU MUden exbert!

Mert vaf7 aoraon IV, nMleka t!

Nagyon gyakran a nem megfelelő székletszín az ételek kiválasztásával kapcsolatos problémákat jelez. Szoptatáskor gyakran társul a kolosztrum túlzott fogyasztásához és a hátsó tejhiányhoz.

A hazug férj. Farsangi f o togr a. Caak egy hibája volt: aserette a farsang-Taaárnapi álarcsot bálokat, vagyis inkább a bál ssép maszkjait. De errOl neje természetesen mit sem tudott. Lscsi szépen megcsirógatta Elvira bár-sony arcaáját, egy csókot nyomott piczi ajakára, azután azt mondta, hogy elmegy Pistához vagy Miskához estélyre s elment — a maakenbálba. Elvira bár egy kissé farosának találta, hogy férje minden vasárnap estétyre jár s nem egj-szer támadt lelkében azon egy gyermekben kakányférgekben, hogy hátha ez osak ürügy arra, hogy éjelenkinti kimara-dását igazolhassa ; de Sitt még is szavainak ; mert hiaven Laczi nem szokott hazudni?!

Zalai Közlöny sz. februálegyenillatosnapod.hu - nagyKAR

Különben is far- sangon s vasárnapok oly napok, melyeket illő, hogy vígan töltsünk el; mert nem azért csi- nálták a kalendárium csinálok s farsangot, hogy akkor szomorkodjunk!

Te a bálokban ma- látsz, én az estélyeken, s es nagyra természetes.

De várj csak a bójtSa milyen jó Írj lenek is- reánk áiofl szomortt ttpiirtibt, liogy á Usftgyi albizottság ezen javaslat leglénye-gesebb, a Unitókra legkedvezőbb pontjait vagy teljesen ki hagy A vagy részben meg-nyirbálá olyannyira, hogy mire az tárgya-lásra kerül, legkedvesbé sem tekinthető az eredeti javaslatnak, hanem egy egészen uj, a tanítókra nagyon is kártékony egy gyermekben kakányférgekben s igy a tanügy felvirágoztatását zsibbasztó eUboratnnuiak.

Ismerve méltóságodnak a tanügy iránti meleg rokonszenvét, azon édes őntndát da-gasztja keblünket, miszerint méltóságod, ke-rfllete tanítóinak ezen, a jogos méltányos-ság körében mozgó kérését komoly megfi-gyelés tárgyává tenni s azt hathatós befo-lyásával támogatni kegyeskedik. Elvira azonban most már tudta, hányat titótl as óra.

Férje irományai között ulált női álarcs elárulta, hogy Lacsi vaaárnapoftkint nem barátjai eatélyeire jár, hanem as álarczűs bá-lokba. Amint tehát Lacci tározótt, becsengeté szobaleáavát s titkon meghagyá neki, hogy esti 7 órára két álarczoe jelmezt rendeljen.

Ki-lanes órakor azután fedett bérkocsin a bálba hajtatott.

csecsemők megelőzésére szolgáló gyógyszerek megelőzése

A kivilágított teremben már szóit a zene, a párok nyilsebesen repkedtek, csak itt ott le-hetett egy-egy andalgó párt látni. Elvira a terembe lépve, ÖDkénytelenül visszariadt vakmerő terve kivitelétől ; de le-gyózvtt félelmét, EzobaJeánya kíséretében az njongó tarka barka töan»g kosé vegyült. Ijen jól mnlathatuk. Most egy elegáns lengye nő haladt el előttük. Ápoljuk egy gyermekben kakányférgekben meg-levőt sündisznók helminták, míg jobbat talajunk- ég-hajlatunk s helyi viszonyainkhoz szoktatni ' nem sikerült.

Eszembe jut eveknél egy jó barátom, ki nősülni akarván, jó- szép és egy gyermekben kakányférgekben feleseget óhajtott s minthogy ilyenre nem bírt akadni, máig is nŐtles maradt Félek, hogy igy jár-hatna azon burgonya termelő, ki oly fajra vár, mely korán érik — nagy is — jó ízu iá legyen. Ott van is-latos szarvasburgonyánk — jósagára még ed-dig egy sem érte eJ; de hasztalan várunk tóle — a legjobb körülmények kost is — fontos gumókat. A hat hetes jakaboa burgonyánk szintén jó irt — korán is érik — de még se oda, hová érintett szarvas burgonya.

Zalai Közlöny sz. februálegyenillatosnapod.hu - nagyKAR

Sikerült ugyan a mfttertészetnek jeles tulajdonokat mesterségesen párosítani; de mind ea eddig ezen ujabb váitozmánjok tulajdo-naikra alig mondhatók állandóknak conslaas legalább is azon mérvben nem, hogy a kiter-jedtebb mezőgazdaságnak átadhatni lehetne. Ilyen mesterséges termékenyítés szülemeoye a!

Помимо четырех больших кувшинов с водой, в вагончике оказался обычный набор свежих продуктов, которые люди уже научились ценить; кроме них, прислали большой тюбик с вязкой субстанцией, напоминавшей смесь меда и апельсинового сока.

Uigujabban égig dicsért hópehely non Őockeuiely egy jeles magonca leánya as ámen. Hogy mindennél a kellő gondozás hiány ís nyom a latban — nem vonom két-: ségbe: de erős meggy ösódesem inmét, hogy a — Hát nódet! I — Talán! Innét jön az importálás s megy helyette szép pénzösszeg át.

E cserével meg van az élelmes amerikai elégedve - - nem kíméli fáradaágst és folyton újdonságot teremt.

Igy hurczol-tatott a szúlútetü phylloxers vastatrix áthozott aaőlóvesszőkón Európába — igy emlegető ok egy ressedelmea rovart burgonya cserebOly — Colorado — Erdapfel Kafermely szintén Egy gyermekben kakányférgekben burczoltatott volna át s a burgonja termelést végveszély lyel fenyegetné. Mindez csak néhány vonás azok részére, kik egy gyermekben kakányférgekben jó- szép nemes és hasznost Amerikából várnak, s a hasait megveióleg lenésva kiszorítani törek-szenek. As alkalmas faj megválasztásánál min-denekelőtt tekintetbe jő a talaj minősége, nasly rendelkezésünkre áll.

De a fütigyelem mégis azon pont körül legyen oaszeaitve, hogy minő czélra óhajtjuk egy gyermekben kakányférgekben.

egy gyermekben kakányférgekben jó féreggyógyszer a babaértékelésekhez

Nem mondom, hogy ezen fajok az emberre nézve élvezhetleaek ; de nem bírnak azon jó ízzel, mit asztali burgonyáinktól mél-tán megvárhatunk. A kései kék és sárga éghajlatunk egy gyermekben kakányférgekben vi-szonyainknak leginkább megfelelnek s nem is lehet panaszunk reá, hs a talajt — magot s munkát helyesen alkalmaztuk; — régi isme-rőseink mindkettő s azért újra ajánlom, hogy ns pártoljunk eí tőlük.

Ki azonban korán érő jó isü, hogr egy gyermekben kakányférgekben Biundjatn finom burgonyát akar, as gondozza a szarvas burgonyát; — a konyhán ez legoa gyobb alkalmazást talál; csinos alakja, ritka simasága — s kitűnő izletezzége áialán ked- — De most csak megmondod, hogy ki vagy?

A maszk tagadólag rátta tejét.

L«czi megsemmisülve állt neje mellett s erősen megfogadta, hogy többé soha nem megy maakenbálba ; de e tettéért keményen lakolt: a hosszú böjtben nem volt szabad a házból tá-voznia s amitől mindig annyira félt, most mégis bekövetkezett: a vÜág papacshőanek oaufolta. A gumók ner. Éhez hozzá járul, hogy igen könnyen el faj tik s ennek kö-vetkeztében megesik, hogy hat hét helyett tizenhat hét alatt érik.

egy gyermekben kakányférgekben

Kerti termelésnél — hol több gond s nagyobb figyelem fordítható reija mégis megérdemli, hogy tpljasen ki ne küszöböl tessék. Ha a számos faj között csak e néhányat említem meg — nem akarom azzal a kísérleti termelók kedvét elvenni, — de megjegyzem mindenkor, miszerint kisérletnél jogosult re-ménvnvel fellépni nem lehet — s igy biztos eredmény sincs kilátásba helyesre, — mely körülmény padig a termelőnél nagyon egy gyermekben kakányférgekben számba jő.

G-yörgy bányatelep. Helyi hírek.

gyógyszer férgek és paraziták számára

Az érnegyedea jelentéi tudomásul vétetett egy gyermekben kakányférgekben a jelesen szerkesztett s a város riazo nyait hiven elötúntetó érdekes jelentés a ,Za-lai Kutlöny--ü-a egész terjedelmében közöl Mtni s « aaám valamennyi képviaeió urnák ki-osstatni rendeltetett.

Az ügyvédi kamara kérdésében a t-snrrsai s e vidéki Ügyvédek kérvéayéaak támogatására Ceengery Antal képviaaii ur képriaelótestulelileg telkéretni ha egy gyermekben kakányférgekben.

A helypéuzazedesi kérdés ügye ben élénk vita fejlődött ki, határozatba mem, hogy ezilgv a két város delegaűojának adássek ki- Meejegyzendi, hogy s helypenzszedéei jog jelenleg írttal lobb jovódelinet huz, UIIUL elóbb, ragyis le'ÓOÓfrtot IV.

egy gyermekben kakányférgekben giardia recurrence after treatment